Afdeling A18 – Den Haag
Algemene Ledenvergadering 27 januari 2021

Notulen Algemene Ledenvergadering 2020
Online via GoogleMeet

 

Opening:
De vergadering is om 20:04 geopend door Kees Spaans, PA1CS, waarnemend voorzitter. Aansluitend werd het voorzitten van de vergadering overgenomen door Herman Römer, PA9HR.

Vaststelling Agenda:
Moment van stilte voor de ons ontvallen radiozendamateurs is toegevoegd aan de agenda

Ingekomen Stukken:
Mail van Jan Dielissen, PA2AMD, die zich beschikbaar stelt als bestuurslid. Zal behandeld worden als bestuurslid. Wordt behandeld onder het punt Bestuursverkiezing.

Goedkeuring notulen vergadering d.d. 22 januari 2020:
De notulen zijn goedgekeurd. Wel een opmerking van Wouter Weggelaar, PA3WEG, dat de stukken waarnaar in de notulen verwezen wordt, ook later steeds weer meegestuurd worden.

Jaarverslag van de Secretaris:
Pieter Luteijn, PC1PCL, heeft het verslag van de secretaris over het afgelopen jaar gepresenteerd. Het verslag over 2020 is bij deze notulen gevoegd.

Financieel Verslag:
Herman Römer, PA9HR, heeft het financieel verslag over 2020 en de begroting voor 2021 toegelicht. Het financieel verslag over 2020 en de begroting over 2021 zijn bij deze notulen gevoegd.

Kascontrole-commissie:
De kascontrole-commissie bestond voor 2020 uit René van der Zwan, PD2RKG en Jan Kees Colder, PA3HAC. Ze hebben de stukken gecontroleerd en in orde bevonden en op hun voorspraak is de penningmeester decharge verleend over 2020. Na twee jaar verlaat René de commissie, Jan Kees blijft zitting houden en Wim Zonneveld, PA2WJZ treedt toe tot de kascontrole-commissie.

Verslag Technische Commissie:
Hans van den Berg, PA0JBB, heeft het verslag van de Technische Commissie opgesteld, het werd voorgelezen door Herman Römer, PA9HR, en is bij deze notulen gevoegd.

Goedkeuring Bestuursbeleid:
Er was geen bezwaar tegen het bestuursbeleid, vooral veel dank en lof.

Bestuursverkiezing:
Waarnemend voorzitter Kees Spaans, PA1CS, was verkiesbaar als voorzitter en is door de vergadering gekozen, waarna hij het voorzitterschap van de vergadering ook overnam. Het afdelingsbestuur van VERON-afdeling A18 is, op de nieuwe voorzitter na, verder onveranderd. De samenstelling is nu als volgt:

  Voorzitter: Kees Spaans, PA1CS
  Secretaris: Pieter Luteijn, PC1PCL
  Penningmeester: Herman Römer, PA9HR
  Algemene Leden: Rody Korthout, PD2RVK
    Peppo Booi, PA2PEP

Het bestuur waardeert de aanmelding van Jan Dielissen, PA2AMD zeer, maar doordat de aanmelding pas recentelijk bij de landelijke vereniging is gedaan, is het lidmaatschap van de vereniging nog niet definitief. Ook voorzien de statuten niet in een oneven aantal algemene leden van bestuur, naast de Penningmeester, Secretaris en de in functie gekozen Voorzitter. Er zal een praktische oplossing gezocht worden om wel van het aanbod van Jan gebruik te maken.

Verenigingsraad (VR):
Er waren geen voorstellen voor de VR om te bespreken. Kees Spaans, PA1CS, Herman Römer, PA9HR, en Wouter Weggelaar, PA3WEG hebben zich beschikbaar gesteld als afvaardiging naar de Verenigingsraad 2021.

Herdenking Silent Keys (SK’s):
Marian Nekeman, PE1LZT (2 november 2020) en Ronald van der Berg, PE0RVB (22 oktober 2020) zijn afgelopen jaar overleden. Verder bleek afgelopen jaar dat Henk Romijn in december 2018 was overleden. Hans van den Berg, PA0JBB, Jan Kees Colder, PA3HAC, en Herman Römer, PA9HR, hebben kort over hen gesproken, waarna er een moment stilte in acht werd genomen.

Rondvraag:
Tijdens de rondvraag werden vooral de beste wensen voor het komend jaar uitgesproken, en bedankt voor een prettig verlopen vergadering. Bob de Haan, PA0BDH, waarschuwde om vooral post van het AT in de gaten te houden, het blijkt erg makkelijk om door een administratieve vergissing getroffen te worden en voor een tijd je call kwijt te raken. De volgende (voorgenomen) activiteiten werden aangekondigd: Jan Dielissen, PA2AMD: Donatie van een luxe nanoVNA; Peppo Booi, PA2PEP: Opbouw van Componentenbank; Rody Korthout, PD2RVK: Verbeteringen website, On-line activiteiten; Wouter Weggelaar, PA3WEG: Hulp bij videostreaming. Wouter, Peppo en Rody gaan de opties bekijken om een online verkoping te organiseren. De gedachte gaat naar een videopresentatie vanuit Catharinaland. Als laatste kwam hierbij voorzitter Kees Spaans, PA1CS aan het woord, die onder zijn voorzitterschap “De club de jaren ‘20 hoopt in te sleuren” en zich gaat inzetten voor verbinding en samenwerking.

Afsluiting:
De vergadering is om 21:21 afgesloten door de voorzitter, Kees Spaans, PA1CS.  

 

 

De volgende 25 mensen hadden zich tijdig aangemeld voor de virtuele vergadering:

Aanwezigen:

  Bob de Haan, PA0BDH 4391
  Jan Dielissen, PA2AMD donateur
  Peter Slingerland, PA3SSB donateur
  Bert Trumpie, PC4Y 34419
  René van der Zwan, PD2RKG 34059
  Herman Römer, PA9HR 31458
  Peppo Booi, PA2PEP 35722
  Rody Korthout, PD2RVK 35029
  Pieter Luteijn, PC1PCL 32855
  Hans van den Berg, PA0JBB 8737
  Quirijn van Zon, PA3FTT 25197
  Willem Speekman PE7WFS 32312
  Peter Charité, PA3FYF donateur
  Jan Colder, PA3HAC 36215
  Kees Spaans, PA1CS 36572
  Frede Möller, PA2FM 34794
  Wouter Weggelaar, PA3WEG 32328
  Wim Zonneveld, PA2WJZ 8282

Verhinderd:

  Erwin van der Haar, PA3EFR 18564
  Franz van Velzen, OE3FVU 19991
  Rene van Scharenburg, PA2RVS 36410
  Herman Blom, PB0AHX 33004
  Kees Baaij, PA5K 37090
  Terrence Theijn, PD3T 35689
  Mosch van Veen, PE2MOS 29359