De jaarvergadering is gehouden in ons honk op woensdagavond 25 januari 2023 om 20:00 uur. De deur was zoals gewoonlijk open om 19:30 uur.

De (voorlopige) agenda:

1) Opening

2) Vaststelling agenda

3) Ingekomen stukken (LET OP: sluitingsdatum dinsdag 17 januari 2023)

4) Goedkeuring notulen jaarvergadering 2022

5) Jaarverslag van de secretaris

6) Financieel verslag en begroting penningmeester

7) Verslag kascontrolecommissie, vaststelling jaarrekening en benoeming nieuwe commissie

8) Verslag technische commissie

9) Goedkeuring bestuursbeleid

10) Bestuursverkiezing *

11) Verenigingsraad, afvaardiging en discussie over de ontvangen voorstellen

12) Invoer betaald parkeren in Mariahoeve

13) Rondvraag

14) Sluiting

Samenstelling van het bestuur

*) Peppo Booi PA2PEP is aftredend, hij heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld.

De functies in het bestuur zijn nu als volgt verdeeld:

Voorzitter Herman Römer – PA9HR

Secretaris Pieter Luteijn – PC1PCL

Penningmeester Wim Zonneveld – PA2WJZ

Lid Peppo Booi – PA2PEP

Lid Frans Verduin – PA4VB

 

De notulen van de jaarvergadering, gehouden op 26 januari 2022:  Notulen jaarvergadering 2022 – gehouden op 26 januari 2022

De (financiële) jaarrekening 2022 & begroting 2023:  Jaarrekening2022_begroting2023