Notulen Huishoudelijke Jaarvergadering over 2019 – 22 januari 2020
VERON A18 – Den Haag

Opening
De vergadering is om 20:12 geopend door voorzitter Wim PA2WJZ. Er werd een moment stilte
gehouden voor de ons in 2019 ontvallen amateurs uit de afdeling. Dit waren voor zover ons bekend

Koos Boers  PA0KOB (16-05)
Dhr J. A. Harteveld (13-09)
Henk-Jan Pisuisse  PD5HP (22-11)
Dhr J. J. Tuijt  PE1IRN (6-12)
Thomas Baak  PE1NTZ (24-12)

Vaststelling Agenda
Geen wijzigingen

Ingekomen Stukken
Afmeldingen van René van der Zwan, PD2RKG en Peter Charité, PA3FYF.

Goedkeuring Notulen
De notulen over de huishoudelijke Jaarvergadering over 2018 van 23-01-2019 zijn goedgekeurd.

Jaarverslag Secretaris
Het door de Secretaris gegeven verslag over 2019 is bijgevoegd.

Financieel Verslag Penningmeester
Het financieel verslag van de penningmeester en de begroting voor 2020 zijn bijgevoegd. Er is
uiteindelijk toch een klein positief resultaat dankzij gulle gevers. Voor 2020 is er weer een klein
verlies begroot. De vraag van de penningmeester of het de vergadering een goed idee leek om in de
nieuwsbrief op te roepen om een periodieke bijdrage te storten werd positief ontvangen.
Ter verkoping aangeboden apparatuur gaan we proberen ook op de afdelingswebsite te plaatsen.
Verslag Kascontrolecommissie
Hoewel Peter en René afwezig zijn, is de controle van de kasstukken op 15 januari gedaan en
verzoekt de kascontrolecommissie de vergadering schriftelijk tot het verlenen van decharge aan de
penningmeester: zie bijlage bij de notulen. De vergadering heeft de penningmeester decharge
verleend. Voor dit jaar blijft René, PD2RKG in de kascontrolecommissie en treed Jan Kees,
PA3HAC toe.

Verslag Technische Commissie
Het verslag van de Technische Commissie is bijgevoegd.

Goedkeuring Bestuursbeleid
De vergadering heeft het bestuursbeleid bij acclamatie goedgekeurd.

Bestuursverkiezing
De bestuursvoorzitter Wim, PA2WJZ is aftredend en niet herkiesbaar, penningmeester Herman,
PA9HR is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. Als langstzittend bestuurslid
(sinds 2008) zal Herman de voorzittersfunctie waarnemen. Herman geeft aan dit niet langer dan een
jaar te willen doen.

Verenigingsraad
De verenigingsraad komt 25 april 2020 weer bijeen, we kunnen vanuit de afdeling maximaal 4
leden afvaardigen. Peter Peperkamp, PD7PN, René van Schaarenburg, PA2RVS, Hans v.d. Berg,
PA0JBB, Herman Römer, PA9HR geven aan interesse te hebben deze 81e VR te bezoeken.

Rondvraag
– Schoonmaak onderkomen: op 4 april 2020: Pieter PC1PCL, Hans PA0JBB, René PA2RVS, Peppo
PA2PEP, Rody PD2RVK, Frede PA2FM en Jan PA3AMD geven aan aanwezig te zullen zijn.
– Tapijttegels vervangen in de shack: Rody PD2RVK geeft aan dat hij op de schoonmaakdag de
vloertegels in de shack wil vervangen.
– Naast het 75-jarig bestaan van de landelijke vereniging, vieren we dit jaar ook het 75-jarig bestaan
van de afdeling. Naast het aanvragen van een special call (PI75GV) komt het voorstel om een
herdenkingsboekje te maken. Voor de aanvraag van een special call voor de verenigingszender
krijgt het bestuur de opdracht bij de landelijk secretaris na te vragen of we deze als afdeling zelf
kunnen aanvragen, of dat dit via de landelijke vereniging moet, gezien de administratie van de
PI4GV daar ligt.

Sluiting
Om 21:01 wordt de vergadering gesloten.

 

VERON A18 – Afdeling Den Haag – Presentielijst Huishoudelijke Vergadering 22 januari 2020

Naam Call Lid Veron
Hans v.d. Berg PA0JBB Ja
Wim Zonneveld PA2WJZ Ja
Herman Römer PA9HR Ja
Pieter Luteijn PC1PCL Ja
René van Schaarenburg PA2RVS Ja
Michel Laarman PA1ML Ja
Kees Spaans PD3DJV Ja
Bob de Haan PA0BDH Ja
Jan Kees Colder PA3HAC Ja
Frede Møller PA2FM Ja
Marco Baaij PE9M Ja
Willem Speekman PE7WFS Ja
Floor v.d. Marel Nee
Peppo Booi PA2PEP Ja
Peter Peperkamp PD7PN Ja
Jan Dielissen PA3AMD Nee
Rody Korthout PD2RVK Ja