VERON – AFDELING A18 Den Haag

Mededelingen voor het verenigingsjaar 2023

 Nieuwjaarsreceptie

Het jaar 2023 starten we op woensdag 4 januari met de Nieuwjaarsreceptie. Deze receptie wordt gehouden van 19.30 tot 22.30 uur. Dit gaat vergezeld van een kleine festiviteit waarbij het bestuur u gratis hapjes en drankjes aanbiedt. Kom kijken en proeven, en maak er een gezellige avond van!

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal worden gehouden in ons honk op woensdagavond 25 januari 2023 om 20:00 uur. De deur is zoals gewoonlijk open om 19:30 uur. Wij verwachten een grote opkomst zoals bij de nieuwjaarsreceptie. Meld u bij binnenkomst bij het bestuur voor registratie van aanwezigheid. Alleen afdelingsleden van de VERON A18 hebben stemrecht. Na de vergadering is er tijd voor napraten en een drankje.

Voorstellen voor agendapunten moeten uiterlijk dinsdag 17 januari 2023 binnen zijn. LET OP: Dat geldt ook voor de voorstellen die gedaan worden aan de verenigingsraad. We willen dat de conceptvoorstellen de woensdag voor de vergadering op het prikbord hangen. Stuur uw voorstellen naar Catharinaland 189 of mail ze naar het bestuur: bestuur@verongv.nl

De (voorlopige) agenda:
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken (LET OP: sluitingsdatum dinsdag 17 januari 2023)
 4. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2022
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Financieel verslag en begroting penningmeester
 7. Verslag kascontrolecommissie, vaststelling jaarrekening en benoeming nieuwe commissie
 8. Verslag technische commissie
 9. Goedkeuring bestuursbeleid
 10. Bestuursverkiezing *
 11. Verenigingsraad, afvaardiging en discussie over de ontvangen voorstellen
 12. Invoer betaald parkeren in Mariahoeve
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
*)  Samenstelling van het bestuur

Peppo Booi PA2PEP is aftredend, hij heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld.

 

De functies in het bestuur zijn nu als volgt verdeeld:

Voorzitter Herman Römer – PA9HR
Secretaris Pieter Luteijn – PC1PCL
Penningmeester Wim Zonneveld – PA2WJZ
Lid Peppo Booi – PA2PEP
Lid Frans Verduin – PA4VB

Natuurlijk kan iedereen die lid is zich verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie. Meld u uiterlijk dinsdag 17 januari aan bij onze secretaris Pieter Luteijn (email: luteijn@xs4all.nl) en vermeld de functie die u beoogt.

De agenda voor 2023 ziet er als volgt uit:

Woensdag 4 januari Nieuwjaarsbijeenkomst 19:30 uur
Woensdag 25 januari Huishoudelijke vergadering 20.00 uur
Zaterdag 1 april Grote schoonmaakdag 10:30 uur
Woensdag 10 mei Voorjaarsverkoping 20.00 uur
Woensdag 11 oktober Najaarsverkoping 20.00 uur

De verkopingen worden gehouden bij Scouting de Hoeve, Groeneveld 66, 2286 NB Rijswijk ZH. De datum 11 oktober staat nog niet definitief vast, zodra de datum vast staat leest u dit in onze nieuwsbrief. Kijk altijd ter controle op www.verongv.nl voor de juistheid van de data.

Onze financiën, één grote verrassing………….

Elk jaar schrijven we hier over een dreigend tekort, maar dit jaar eindigen we met een grote plus. Een bijzonder lid heeft ons dit jaar geldelijk zeer gul gesteund. We denken zo rond de € 4.000 in de plus te eindigen. Ook de baropbrengsten zijn de laatste tijd weer gestegen. De stijging van het aantal bezoekers doet ons goed. We gaan als afdeling een spannende tijd tegemoet nu de Gemeente Den Haag betaald parkeren wil invoeren op onze locatie. Daarom kan een redelijke financiële buffer geen kwaad. Dus alle giften zijn van harte welkom. Een aantal leden steunt ons ook maandelijks door middel van een periodieke overschrijving. Dat kunt u zelf regelen en weer stopzetten bij uw bank. In uw bank app doet u een overschrijving en daarbij kiest u voor maandelijks. Bij toekomstige betalingen ziet u de volgende betaling staan en daar kunt u kiezen voor stopzetten. U heeft het dus zelf in de hand. Alle kleine beetjes helpen.

           Help het clubhonk openhouden en stort uw gift op:  

IBAN: NL78INGB0000716998 t.n.v.: Penningmeester VERON afd. Den Haag. 

                             Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Wist u dat?

 • Er elke ochtend een kleine “Haagse” ronde is op 2 meter. Luister om 11.00 uur op 145,450 MHz.
 • De club weer ouderwets bezocht wordt na corona. Durfde je het nog niet aan? Je bent van harte welkom!
 • Er elke woensdagavond door Jan en Cees FT-8 verbindingen worden gemaakt met de transceiver die we van Peper Peperkamp (PD7PN SK) kregen.
TENSLOTTE

Tenslotte wenst het voltallige bestuur u goede feestdagen in december en een gezond 2023. Misschien zien we elkaar nog bij de Vossenjacht op zondag 18 december as. Houd regelmatig onze site https://a18.veron.nl/ met mededelingen over het doorgaan van verenigingsavonden en de jaarvergadering in de gaten. Natuurlijk krijgen de mensen die onze digitale nieuwsbrief ontvangen daar een mailing over en we melden het ook op Facebook.

Ontvangt u de digitale nieuwsbrief nog niet, hoe bestaat het……………….. Meld u aan! Via ons contactformulier op de website kunt u aangeven dat u de digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Ga naar: https://a18.veron.nl/afdeling_den_haag/contactformuliera18/